WERSJA DEMONSTRACYJNA. Ten sklep nie realizuje zamówień.
Twój koszyk jest pusty.
Twoje lista życzeń jest pusta. Nie wahaj się i przejrzyj nasze produkty znajdź coś dla siebie!

Regulamin [POL]

Regulamin testowania oprogramowania AtomStore

§ 1 Definicje

1. Konto użytkownika – udostępniana Użytkownikowi w ramach Usługi przestrzeń w systemie informatycznym pozwalająca na korzystanie z Oprogramowania, a zwłaszcza na zarządzanie Sklepem.

2. Oprogramowanie – oprogramowanie działające w modelu SAAS (platforma e-commerce) dostępne pod adresem https://demo.atomstore.pl umożliwiające założenie i prowadzenie sklepu internetowego przez przedsiębiorcę.

3. Regulamin – niniejszy regulamin.

4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem: www.atomstore.pl, którego główną funkcją jest zaprezentowanie informacji o Oprogramowaniu oraz umożliwienie Użytkownikom dokonywania zamówień na Oprogramowanie.

5. Sklep – testowy sklep internetowy prowadzony przez Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania.

6. Strony – strony Umowy tj. Usługodawca oraz Użytkownik.

7. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawierana w oparciu o niniejszy regulamin między Stronami.

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi Oprogramowania do testów.

9. Usługodawca - NetArch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-416) przy ul. Dobrego Pasterza 13/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568084, NIP 9452089138, REGON 12052290300000, kapitał zakładowy 24 000,00 zł

10. Użytkownik – podmiot nie będący konsumentem (zwłaszcza przedsiębiorca) korzystający z Usługi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Wersja docelowa – Oprogramowanie udostępniane Użytkownikowi odpłatnie na podstawie oddzielnej umowy.

§ 2 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi (zwłaszcza z Oprogramowania) zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności oznacza to zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Współpraca Stron w związku z Usługą ma na celu umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się z Oprogramowaniem bez konieczności ponoszenia opłat, a Usługodawcy rozwój Oprogramowania (w tym przez wprowadzanie do niego zmian, nowych funkcji, przygotowywanie atrakcyjniejszych ofert itd.) dzięki poznaniu wrażeń Użytkownika (w tym jego uwagom) z testowania Oprogramowania.

§ 3 Wymogi techniczne

1. Dla korzystania z Usługi niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową (aktualna wersja Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Apple Safari) zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies oraz z dostępem do sieci Internet, a także aktywne: konto e-mail oraz numer telefonu za pośrednictwem, których Usługodawca może skutecznie skontaktować się z Użytkownikiem.

2. Użytkownicy ponoszą opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.

§ 4 Zamówienie Usługi

1. W celu zamówienia Usługi Użytkownik powinien wypełnić i przesłać formularz zamówienia dostępny w Serwisie, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Serwisie.

2. W momencie przesłania przez Użytkownika formularza, o którym mowa w ust. 1, zostaje zawarta pomiędzy nim a Usługodawcą Umowa na zasadach określonych w Regulaminie, dostępnym w Serwisie.

§ 5 Zasady współpracy

1. Umowa zawierana jest na okres 6 miesięcy.

2. Po zawarciu Umowy Użytkownik otrzyma bezpłatny dostęp do Oprogramowania na okres 30 dni – za pośrednictwem Konta użytkownika.

3. Mając na uwadze charakter Umowy tj. to, że jej celem jest testowanie i rozwój Oprogramowania, Usługodawca w czasie obowiązywania Umowy ma prawo kontaktować się z Użytkownikiem w celu poznania jego wrażeń z korzystania z Oprogramowania, z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez Użytkownika podczas zamawiania Usługi w Serwisie, a Użytkownik jest zobowiązany do podzielenia się tymi wrażeniami.

4. Usługodawca nie będzie kontaktował się z Użytkownikiem częściej niż 4 w miesiącu pod warunkiem uzyskania przy danym kontakcie informacji zwrotnej dotyczącej Oprogramowania (w tym w zakresie planowanych przez Usługodawcę zmian dotyczących Oprogramowania).

5. Skorzystanie z Usługi nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia kolejnej umowy z Usługodawcą.

§ 6 Licencja

1. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z udzieleniem przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika licencji na zamówioną, w ramach Umowy, wersję Oprogramowania na okres wskazany w § 5 ust. 2 Umowy.

2. Udzielana licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z Oprogramowania wyłącznie z wykorzystaniem funkcji w nim udostępnionych przez Usługodawcę w celu standardowego korzystania z Oprogramowania z wyłączeniem w szczególności dekomplilacji czy rozpowszechnia Oprogramowania w zakresie wykraczającym poza uzasadnione i zgodne z przeznaczeniem Oprogramowania korzystanie ze Sklepu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień licencji, a także postanowień Umowy.

4. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.

§ 7 Odpowiedzialność

1. Strony odpowiadają wobec siebie na zasadach ogólnych prawa cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu.

2. Odpowiedzialność Stron z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.

3. Mając na uwadze testowy charakter korzystania z Oprogramowania wszelka odpowiedzialność Usługodawcy mająca związek z Umową (w tym z Oprogramowaniem) jest wyłączona.

4. Możliwe są przerwy w dostępie do Serwisu lub Usługi oraz w ich działaniu, zwłaszcza związane z ich modernizacją lub naprawą ewentualnych nieprawidłowości – Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za wynikłe z tego powodu zdarzenia.

5. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy, o których mowa w ust. 4 były jak najkrótsze i jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika.

6. Jeśli to będzie możliwe, Usługodawca poinformuje Użytkowników o planowanych przerwach w dostępie do Serwisu lub Usługi z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 8 Reklamacje

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu mogą być zgłaszane do drogą elektroniczną na adres: kontakt@atomstore.pl

2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika oraz zwięzły opis przyczyn reklamacji.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od ich otrzymania.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przekazanych przez niego podczas korzystania z Serwisu lub Usługi jest Usługodawca.

2. Mając na uwadze to, że w jednym momencie do tej samej przestrzeni Oprogramowania udostępnianego w ramach Usługi mogą mieć dostęp różni Użytkownicy, którzy widzą wzajemnie wprowadzane przez siebie dane podczas testowania Oprogramowania (nie dotyczy to danych Użytkownika podawanych podczas zamawiania Usługi przed zalogowaniem do Oprogramowania!) zabronione jest wprowadzanie danych osobowych prawdziwych osób. W przypadku złamania tego zakazu administratorem danych takich osób będzie Użytkownik wprowadzający takie dane i wszelka odpowiedzialność z tym związana będzie ciążyć na nim w związku z tym, że Usługodawca w ramach Usługi udostępnia Oprogramowanie nie przeznaczone do wprowadzania danych prawdziwych osób.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

2. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie Regulaminu jest prawo polskie.

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za wzajemnie świadczone usługi podczas realizacji Umowy Stronom nie będzie przysługiwać wynagrodzenie pieniężne.